Jurajski Super Sprint zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:•Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,
•Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
•Regulaminu ramowego Amatorskich Imprez Samochodowych 2021,•Regulaminu Ochrony S´rodowiska PZM,
•Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
•niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego
będą? publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS/Sędziego Głównego.
•Otwarcie listy zgłoszeń´01.08.2021 godz. 8.00•
Zamkniecie listy zgłoszeń´ 01.08.2021 9.30•
Odbiór administracyjny  01.08.2021 godz. 8.00-9.30•
Badanie kontrolne BK1  01.08.2021 godz. 8.15-9.45
Pierwsze posiedzenie ZSS  01.08.2021 godz. 9.50•
Publikacja listy startowej  01.08.2021 godz. 10.10•
Odprawa uczestników01.08.2021 godz. 10.15•
Zapoznanie  01.08.2021 godz. 8.30-10.00•
Start  01.08.2021 godz. 10.45•
Meta 01.08.2021 godz. 17.00•Opublikowanie końcowej klas. prowizorycznej  01.08.2021 godz. 17.30•
Rozdanie nagród01.08.2021 godz. 18.00.

Miejsce i termin imprezy Próba sportowa odbędziesię? w dniu 01.08.2021 na terenie Lotnisko Rudniki Kościelec, ul Jana Pawła II 101 42-240Rudniki50°53’10,8” N     019°12’08,9” E.

Załogę? stanowią? kierowca i pilot. Kierowca musi posiadać´ prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone17 lat. Cała załoga, wymieniona na liście startowej musi wziąć´ udział we wszystkich próbach .Kierowca nie może posiadać´ jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, z wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1. oraz 3.3.2.regulaminu ramowego AIS. Pilot nie może prowadzić´ samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie zdyskwalifikowana.

Do obowiązków załogi należy:•obecność´ 1 członka załogi na odprawie uczestników przy jednoczesnym zachowanie 1,5 metra odstępu od innych osób, •przejazd trasy imprezy zgodny z mapą próby• odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem, •okazanie dokumentu tożsamości kierowcy i pilota na prośbę? sędziego sportowego .Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą? karę do dyskwalifikacji włącznie.3.3. Procedura zgłoszeń´ Zgłoszenia do udziału w Jurajskim Super Sprint AKJ będą? przyjmowane:•w biurze zawodów podczas odbioru administracyjnego •Do zgłoszenia musi być´ dołączone potwierdzenie wpłaty na zawody, w kwocie określonej w regulaminie .•Najpóźniej do czasu zamknięcia listy zgłoszeń´ uczestnik musi następujace dokumenty dokumenty:-dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi -ważną? polisę? ubezpieczenia OC,-pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością? kierowcy ani pilota .Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność´ i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań´ za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę? na przetwarzanie danych osobowych przez Automobilklub Jurajski zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia, w szczególnych przypadkach takich jak nieetyczne zachowanie lub nieczytelne wypełnienie oryginału zgłoszenia. Uczestnik może zgłosić´ się? jako kierowca tylko w 1 samochodzie.3.4.Liczba załóg i klas Pojemność´ trasy: 30 samochodów
3.5. Pojazdy dopuszczone Do udziału w Jurajskim Super Sprincie AKJ dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, z sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi zamieszczone w Regulaminie AIS 2021
. Klasyfikacje i klasy
Podział na klasy:1Do 1150 cm3
2Powyżej1150 cm3 do 1400 cm3
3 Powyżej1400 cm3do 1600 cm3
4Powyżej1600 cm3 do 2000 cm3
5Powyżej2000 cm3
GOS´C´-Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego
Samochody posiadające silnik z doładowaniem zostaną? dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:•z zapłonem ZI x współczynnik1,7•
z zapłonem ZS x współczynnik1,5 (diesel)
•Wankla x współczynnik1,8
wysokość´ wpisowego wynosi 160 zł. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich. Zwrot wpisowego nastąpi w przypadku odwołania zawodów lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.
UBEZPIECZENIE-
Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać´ obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zalecane jest posiadanie polisy NNW dla kierowcy i pilota. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również˙ spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia

Badanie kontrolne odbędzie się w parku serwisowym na płycie Lotniska Rudniki w miejscu zaznaczonym na mapie obiektu, umieszczonej na tablicy ogłoszeń´. Spóźnienie na BK-1 powyżej30 minut powoduje dyskwalifikację załogi z imprezy. Po BK-1 samochody muszą być´ wstawione na stanowiska serwisowe. Przed rozpoczęciem badania kontrolnego należy przekazać´ sędziemu technicznemu „Kartę? Odbioru Administracyjnego i Badania Kontrolnego”.
OPONY Załoga może korzystać´ wyłącznie z opon z homologacją E -dopuszczonych do ruchu drogowego przez ustawę? Prawo o Ruchu Drogowym. Jakiekolwiek urządzenie do grzania opon założonych na felgę, jest zabronione .Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę? kara wyznaczona przez sędziego głównego zawodów.

zaleca się? stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”. Sędziowie  trasy w punktach obserwacyjnych będą? mieli kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.
Otwarcie listy zgłoszeń´ 01.08.2021 godz. 8.00•
Zamkniecie listy zgłoszeń´01.08.2021 godz. 9.30•
Odbiór administracyjny  01.08.2021 godz. 8.00-9.30
•Badanie kontrolne BK1  01.08.2021 godz. 8.15-9.45•
Pierwsze posiedzenie ZSS  01.08.2021 godz. 9.50
•Publikacja listy startowej  01.08.2021 godz. 10.10•
Odprawa uczestników 01.08.2021 godz. 10.15•
Zapoznanie  01.08.2021 godz. 8.30-10.00
•Start  01.08.2021 godz. 10.45•Meta 01.08.2021 godz. 17.00•
Opublikowanie nieoficjalnych wyników 17 30
wręczenie nagród  godz. 18 00
 

                      Zapraszamy


Data dodania: 24 lipiec 2021
Koleżanki i koledzy z Jurajskiego miło Nam podzielić się ciekawą wiadomością ,a mianowicie  dziś otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie  na tegoroczne Targi Motoryzacyjne pod egida ŻYCIA CZĘSTOCHOWY wzorem lat ubiegłych do stworzenia stoiska reprezentującego motosport Naszego regionu obok setki wystawców związanych z działem motoryzacji .Pamiętamy wszyscy o milej atmosferze i takim samym odbiorze Naszego stoiska na dotychczasowych targach. Zatem nie będzie  trzeba zbyt długo namawiać do wzięcia udziału a ograniczona liczba stanowisk zmusza do szybkiej deklaracji uczestnictwa naszych zawodników  i potwierdzenia telefonicznie do Prezesa Naszego klubu do końca tego tygodnia .
Data dodania: 15 czerwiec 2021
 Jak pokazuje wielokrotnie życie ,dobra muza i dobry tekst zawsze się obroni będąc zwłaszcza ponadczasowym lekiem na smutki na chwile zwątpienia. Słuchając utworu jaki nagrany w 2019 przez RobGitarnika & Przyjaciół z Automobilklubu Jurajskiego na lotnisku Rudniki ,łatwo możemy się o słuszności tej tezy przekonać zwłaszcza dziś w dobie pandemii i globalnego kryzysu w wielu  aspektach życia .Zapraszając do wysłuchania utworu liczymy na poprawę humoru i powiew nadziei na lepsze jutro .

 https://www.youtube.com/watch?v=KVLLQQePVsU&ab_channel=RobGitarnik
Data dodania: 12 marzec 2021
Automobilklub Jurajski reprezentowany przez szefa klubu Romualda Nowakowskiego gościnnie  online w TV ORION ,zaprezentował okazały dorobek organizacyjny wypracowany przez ostatnie 5 lat społecznej pracy  w strukturach klubu . Jak każdy zapewne zauważy dorobek ten to wynik ogromnej  pracy członków AKJ  ich zaangażowania zgodny  od początku ze statutem stowarzyszenia przy wręcz zerowym wkładzie finansowym .Opartym na pracy społecznej i pasji osób zrzeszonych a nawet całych rodzin jak np. Klan rodzinny Pierzgalskich Taty Macieja i synów Macieja jr. oraz Pawła  ,grona sędziów ;Moniki Borczuch ,Joanny Serejuk ,Arlety Minkina,Beaty Pawelak , Marka Marczewskiego ,Jacka Kajdana ,Jakuba Kopcińskiego, Sylwestra Banasiaka ,Przemka Puszka i wielu wolontariuszy  w klubie połączonych miłością do motoryzacji. Trudno wymienić wszystkie zacne osóby które od początku AKJ są pomocne i przychylne klubowi .Bez wątpienia na czele tej grupy osób stoi Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk za sprawą ,którego Nasz uliczny klasyk otrzymał patronat i splendor .Od pierwszej edycji w 2017 roku jesteśmy przez Władze Miasta postrzegani bardzo poprawnie a życzliwość wielu Urzędników pozwala łatwiej pokonywać problemy organizacyjne .Za co jesteśmy wszystkim wdzięczni traktując jako zobowiązanie realizacji i kontynuacji następnych edycji .Oczywiście jak samochodowe wyścigi nie może zabraknąć Funkcjonariuszy WRD Policji i ich wkładu doświadczenia w metodach zabezpieczenia tras. Na ten moment nie możemy zapomnieć o ogromnym pakiecie zaufania ówczesnej Naczelnik WRD Policji w Częstochowie Pani Grażynie Dudek ,która wierząc w zapewnienia Prezesa AKJ i jego doświadczenie. Pozytywnie jako jedna z nielicznych Funkcjonariuszy dała zielone światło na organizację imprezy .Dziękujemy i pamiętamy .Kolejne imprezy motoryzacyjne to rosnące zaufanie z obu stron tj. Policji wobec AKJ potwierdzone pisemnym oświadczeniem Policji podsumowującym standardy i metody pracy automobilklubu jurajskiego jako prawidłowe i wzorcowe a pod oceną którą podpisał się obecny Naczelnik WRD Policji Pan Sebastian Tyras . Dziękujemy .Organizacja imprez samochodowych i ich zabezpieczenie pociąga za sobą zaplecze medyczne i ratownictwo Straż Pożarna , zatem Nasze niskie ukłony kierujemy wszystkim pracownikom i służbom na których ochronie możemy polegać .Nie sposób zapomnieć o całej rzeszy sędziów sportu samochodowego ,których zaangażowanie stanowi warunek sprawnego poprowadzenia imprezy pod kątem sportowej rywalizacji .Dziękujemy. Oczywiście całe grono przedstawicieli Mediów ,fotografów ,operatorów kamer ,dronów za każdym razem dodaje splendoru ubierając w niezapomniane relacje i obrazy te wydarzenia .Dziękujemy za to i liczymy na kolejne .W tym miejscu nie możemy zapomnieć o akcentach przychylności i dobrej woli wszystkich wolontariuszy ,Firm osób prywatnych jakie na różne sposoby wspiera AKJ pomagając pokonać bariery braków finansów żywej gotówki .Dziękujemy za każdy gest każde wspieranie wydarzeń jakie były i będą w kalendarzu Automobilklubu Jurajskiego zapewniając z Naszej strony o całkowitym nieustającym zaangażowaniu się w powstawanie imprez ,które promując Miasto i Nasz automobilklub Jurajski zapiszą się na zawsze w historii Naszego Miasta .

Data dodania: 9 marzec 2021


  Miło Nam przybliżyć po raz kolejny sylwetkę  Naszego kolegi klubowego Bogdana Krachulca , wspaniałego kierowcy rajdowego i wyścigowego jakim był w okresie  swoich ponad 30 lat startów w imprezach rangi RSMP .Dziś możemy oglądając liczne fotografię poznawać historię jego startów .Zapraszamy do miłej prezentacji będąc dumni mogąc mieć w swoich szeregach od początku istnienia automobilklubu jurajskiego tak zacnego sportowca  
Data dodania: 8 marzec 2021
 Miło Nam poinformować o tegorocznej imprezie szkoleniowej  MOTO EWA 2021 w ramach której AKJ , może realizować i propagować jedno z założeń statutowych czyli prawidłowe zachowania za kierownicą wśród użytkowników dróg .Tego typu działania wspierane pokazami i prelekcja WRD Policji w Częstochowie ,edukacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku w wykonaniu ratowników  Straży Pożarnej. Do tego sprawdzian wiedzy w zakresie podstawowej obsługi auta jak na ;zmiana kół ,manewrowania pojazdem z użyciem próby "stewarta" jak i przejazd z omijaniem przeszkód spotkały się z dużym zadowoleniem wśród uczestniczek imprezy .Co bez wątpienia stanowi najlepsze podziękowanie dla osób tworzących w/w wydarzenie motoryzacyjne ,zwłaszcza kiedy organizacja wydarzeń  w tak odmiennej  sytuacji życia musi stanowić nie lada przeszkodę i ogromne wyzwanie organizacyjne .Dodatkowo impreza ta utwierdza w przekonaniu Nasz klub ,że motosport z racji możliwości konkretnego  ograniczenia kontaktu pośród uczestników stanowi świetną pomoc w tworzeniu podobnych wyzwań. Cieszy Nas ,ze ograniczenia jakie postawiono wobec potencjalnych uczestników  spotkały się ze zrozumieniem co bez wątpienia pokazuje jak wszyscy bez wyjątku zdajemy sobie sprawę z trudności sytuacji obecnych warunków .Raz jeszcze gratulujemy wygranym i uczestnikom pozostałym dobrej kondycji za kierownicą przepraszając za wszelkie utrudnienia wynikłe z reżimów i nakazów jakie dotyczą Nas. Natomiast pragnąc podkreślić  dobrą współpracę jaka podczas w/w imprezy szkoleniowej nawiązała się pośród AKJ a Gminą Blachownia ,Automobilklubem Blachownia ,Policją WRD w Częstochowie i Strażą Pożarną rokują najlepiej na przyszłość zarówno tą bliską jak i daleką .
Data dodania: 8 marzec 2021
Drodzy klubowicze i fani automobilklubu Jurajskiego przyjemnie
  jest nam poinformować o starcie w nocnym ściganiu 27 02 2021 na ziemi
  opolskiej Naszych załóg :

 Łukasz Zieliński & Dawid Stasiak w peugeot 206

 Wojciech Nowak & Dorota Dobruk  Mini Cooper


Data dodania: 26 luty 2021
                Zawodnicy licencjonowani i amatorzy  

-Tomasz Łoza Rally Cross- Mistrzostwa Polski
https://www.facebook.com/109867610495715/videos/484257958906073- Cezary Gajowczyk Drift -Mistrzostwa Polski
https://www.youtube.com/watch?v=TI3ctPGmXrk&ab_channel=JacekGajowczyk

-Piotr Witkowski/Romuald Nowakowski - Rajdy Mistrzostwa Polski  

-Przemysław Gajowczyk/Romuald Nowakowski  -Rajdy lic. RN

-Piotr Cichoń /Przemysław Baryła  -Rajdy

-Bartłomiej Kowalski -Rajdy

-Patryk Sudoł-Rajdy lic. RN

-Dionizy Kotynia /Mikołaj Kotynia -Rajdy

-Maciej Pierzgalski jr.-Rajdy  

-Andrzej Bajer/Dariusz Szatanek -Rajdy

-Wojciech Nowak -Rajdy

-Konrad Borczuch/Grzegorz Łochowski  -Rajdy

-Piotr Gołembiowski /Wera Gołembiowska -Rajdy

-Krzysztof Puszek - 1/4 mili

                Sędziowie Sportowi & działacze aktualnie
                          aktywni  AKJ

   Monika Borczuch  sędzia licencjonowany
   Joanna Serejuk  sędzia licencjonowany
   Romuald Nowakowski sędzia licencjonowany
   Jacek Kajdana  sędzia licencjonowany
   Marek Marczewski sędzia licencjonowany
   Andrzej Zbrojkiewicz  sędzia licencjonowany
   Maciej Pierzgalski as.sędz
   Paweł Pierzgalski as.sędz.
   Beata Pawelak as/sędz.
   Natalia Borczuch as.sędz.
   Arletta Minkina as. sędz.
   Przemysław Puszek as. sędz.
   Sylwester Banasiak as. sędz.

      oraz wiele osób okazjonalnie wspierających
                 organizacyjnie klub -Dziękujemy


 

Data dodania: 15 styczeń 2021
Reklama

Realizacja: Shile Design Studio