Kontakt

        Dane do wpłat członkowskich:
                  Automobilklub Jurajski
                      ul. Focha 19/21
                    42-217 Częstochowa

           
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt w celu : aktualizacji danych oraz potwierdzenia  wysokości kwoty składki. Regulamin Nasz do wglądu poniżej . Jednocześnie przypominamy o wpłacie składki rocznej na kolejny rok składkowy w przypadku kontynuacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku  w kwocie 200zł/rok. Koniecznie z dopiskiem na wpłacie na konto  SKŁADKA
 KLUBOWA  2024rok.

wniosek do karty członkowskiejnr konta:                            
73 1750 0012 0000 0000 3558 2948

e-mail automobilklubjurajski@wp.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      Zaproszenie do wspierania działań statutowych AKJ

 Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski powstałe w 2016 roku  to organizacja bez KRS i tym samym bez prowadzonej działalności gospodarczej, zgłoszona do ewidencji stowarzyszeń pod nr.2. Działalność AKJ  opiera się na pracy społecznej  pasjonatów i  Wolontariuszy. Sprzęt jakim dysponujemy, oraz wyposażenie  jest  finansowane z własnych funduszy, składek wypracowane wg działalności statutowej. Staramy się aby cały czas inwestować i zdobywać coraz to nowszy, lepszy sprzęt który przyczyni do lepszego i sprawniejszego działania podczas organizowania imprez ,treningów szkoleń.  Niestety – mimo naszych starań i zaangażowania członków nie jesteśmy w stanie sami zebrać wystarczającą pulę pieniędzy na zakup sprzęt i opłaty związane z organizacją imprez ( zabezpieczenie Medyczne , puchary , zabezpieczenie drogowe, catering, opłaty dla sędziów- delegatów PZM itd . Stąd też uprzejmie zwracamy się do Państwa z prośba o dobrowolną darowiznę. Każda złotówka dołożona to krok do przodu w polepszeniu realizowanych zamierzeń i łatwiejsza organizacja imprez – to kolejny krok do lepszego działania.

Każda złotówka przyczynia się do ułatwienia realizacji kolejnego przedsięwzięcia, kolejnego  postawionego celu statutowego  jaki na horyzoncie motosportu  Naszego automobilklubu Jurajskiego sobie stawiamy .Promocja  klubu Naszego,  Naszego Miasta Regionu poprzez organizację ponad 40 imprez samochodowych ,szkoleń eventów związanych z tematyką motoryzacyjną i BRD trwale zapada w pamięci. A zagadnienia  tematyki motosportu i BRD poruszane podczas realizacji wydarzeń potwierdza potrzebę organizowania duże zainteresowanie uczestników oraz Mediów.  

Zatem zachęcamy do wspierania , Pomóż nam !
            
                 Dziękujemy serdecznieAutomobilklub Jurajski
nr konta:                            
73 1750 0012 0000 0000 3558 2948

Tytułem przelewu: Darowizna na rzecz organizacji, imię, nazwisko, firma, instytucja.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
                  Regulamin  Stowarzyszenia zwykłego

 Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski                     Częstochowa 27.07.2016 r.


                   Postanowienia ogólne

                          § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Jurajski i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o  celach  niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

                            § 2

Podstawą  działania   Stowarzyszenia   są   przepisy   ustawy   z   dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r poz. 1393, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju

                     § 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Częstochowa             Cel i środki działania

                     § 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród społeczeństwa
Organizowanie i popularyzowanie sportu samochodowego , motorowego , kartingowego i rowerowego

Działania na rzecz poniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
Organizowanie turystyki samochodowej
Wsparcie członków stowarzyszenia w ich rozwoju motoryzacyjnym

                          § 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie zawodów imprez sportu samochodowego , motorowego , kartingowego , rowerowego

Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w celu podnoszenia bezpieczeństwa drogowego (szkolenia, doskonalenia technik jazdy, podnoszenie kultury motoryzacyjnej)

Udzielanie pomocy prawnej , doradztwa osobom poszkodowanym, w wypadkach drogowych oraz inne działanie umożliwiające realizację celów statutowych.

                    Władze Stowarzyszenia

                         § 7

Najwyższą władzą ustawodawczą Stowarzyszenia jest trzy osobowe grono założycielskie .Walne zebranie. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.

                         § 8

Grono założycielskie, które właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach, zwołuje walne zebranie członkowskie aby dokonywać :
- wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,
- przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
- kontrola działań podjętych przez członków i  Przedstawiciela,
- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
- ustalanie wysokości składki członkowskiej,
- rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia, w tym także na działalność Przedstawiciela.

                         § 9

Uchwały zebrania członków, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wliczając głosy grona założycielskiego z głosem decydującym .

                            § 10

Uchwały zebrania członków zapadają przy obecności:
w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia włącznie z głosem decydującym  grona założycielskiego..


                                § 11

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia z opłaconą składką za aktualny rok oraz grona założycielskiego.

                         § 12

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 4 lata z możliwością przedłużenia uchwałą Grona Założycielskiego, bez  limitu  kadencji

                            § 13

Do kompetencji Przedstawiciela należy:
kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.


                         Członkostwo

                         § 14

Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, niepełnoletni za zgodą pełnoprawnego opiekuna  oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje 3 osobowe Grono Założycielskie.
Członkowie Stowarzyszenia
członek zwyczajny (okres próbny 6 miesięcy)
członek honorowy (wybitne osiągnięcia dla klubu lub propagowania sportu samochodowego)
członek wspierający.(osoba wnosząca wkład finansowy w postaci min 1500 zł/pln)
Sposób utraty członkostwa: śmierć członka stowarzyszenie, naganne zachowanie się w stosunku do innych osób, nie wywiązywanie się z działalności na rzecz stowarzyszenia.

                           § 15

      Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

- przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia, 
- terminowe uiszczanie składek członkowskich,
- popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.


                                     

            Środki finansowe Stowarzyszenia

                            § 16

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich oraz dotacji ,wpłat wsparcia , grantów, zbiórki funduszy art.42 ust.2( dotyczy środków finansowych)
Składki członkowie wpłacają z chwilą przystąpienia a kontynuacja przynależności do 31grudnia roku poprzedzającego rok składkowy.


                             § 17

Środkami   finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami zebrania czynnych/aktualnych  członków.

                                                  
                                                 
                                                 
        Postanowienia   końcowe
                               

                       § 18

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie przeprowadzonego zebrania członków oraz  podjętej decyzji grona założycielskiego  w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia na podstawie zebrania członków określa się przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

                         § 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.


 Dziękując swoim aktywnym   
 mocno zaangażowanym członkom za zaufanie wobec dotychczasowej
 pracy i realizowanych wspólnych zamierzeń zgodnych ze
 statutem . Z wielką przyjemnością
 przyjmujemy  nowe zadania oparte na pracy społecznej na
 kolejne lata nowej kadencji w niezmienionym składzie co
 potwierdza zadowolenie wyborców . Zgodni w zamierzeniach
 jakie przed Naszym klubem zapraszamy w Nasze szeregi nowych
 członków ,którym na sercu leży rozwój Automobilklubu
  Jurajskiego , motosportu i promocja Naszego Miasta

                              xxx
     Automobilklub Jurajski;
  Romuald Nowakowski /Piotr Witkowski /Maciej Pierzgalski
            /sekretarz Przemysław PuszekReklama

Realizacja: Shile Design Studio