Kontakt

        Dane do wpłat członkowskich:
                  Automobilklub Jurajski
                      ul. Focha 19/21
                    42-217 Częstochowa
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt w celu : aktualizacji danych oraz potwierdzenia  wysokości kwoty składki. Regulamin Nasz do wglądu poniżej . Jednocześnie przypominamy o terminie wpłaty składki rocznej na kolejny rok składkowy w przypadku kontynuacji w terminie 2-31 stycznia 2023 roku  w kwocie 200zł/rok. Koniecznie z dopiskiem na wpłacie na konto  SKLADKA klubowa  2023rok.
wniosek do karty członkowskiejnr konta:                            
73 1750 0012 0000 0000 3558 2948

e-mail automobilklubjurajski@wp.pl

      
Regulamin Stowarzyszenia zwykłego

 Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski                     Częstochowa 27.07.2016 r.


Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Jurajski i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o  celach  niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą  działania   Stowarzyszenia   są   przepisy   ustawy   z   dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r poz. 1393, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest CzęstochowaCel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród społeczeństwa
Organizowanie i popularyzowanie sportu samochodowego , motorowego , kartingowego i rowerowego

Działania na rzecz poniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
Organizowanie turystyki samochodowej
Wsparcie członków stowarzyszenia w ich rozwoju motoryzacyjnym

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie zawodów imprez sportu samochodowego , motorowego , kartingowego , rowerowego

Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w celu podnoszenia bezpieczeństwa drogowego (szkolenia, doskonalenia technik jazdy, podnoszenie kultury motoryzacyjnej)

Udzielanie pomocy prawnej , doradztwa osobom poszkodowanym, w wypadkach drogowych oraz inne działanie umożliwiające realizację celów statutowych.

Władze Stowarzyszenia

§ 7

Najwyższą władzą ustawodawczą Stowarzyszenia jest trzy osobowe grono założycielskie. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel.

§ 8

Grono założycielskie, które właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach, zwołuje zebranie członkowskie aby dokonywać :
- wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,
- przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
- kontrola działań podjętych przez członków i  Przedstawiciela,
- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
- ustalanie wysokości składki członkowskiej,
- rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia, w tym także na działalność Przedstawiciela.

§ 9

Uchwały zebrania członków, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wliczając głosy grona założycielskiego z głosem decydującym .

§ 10

Uchwały zebrania członków zapadają przy obecności:
w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia włącznie z głosem decydującym  grona założycielskiego..


§ 11

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia z opłaconą składką za aktualny rok oraz grona założycielskiego.

§ 12

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 4 lata z możliwością przedłużenia uchwałą Grona Założycielskiego, bez  limitu  kadencji

§ 13

Do kompetencji Przedstawiciela należy:
kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.


            Członkostwo

§ 14

Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, niepełnoletni za zgodą pełnoprawnego opiekuna  oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,
O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje 3 osobowe Grono Założycielskie.
Członkowie Stowarzyszenia
członek zwyczajny (okres próbny 6 miesięcy)
członek honorowy (wybitne osiągnięcia dla klubu lub propagowania sportu samochodowego)
członek wspierający.(osoba wnosząca wkład finansowy w postaci min 1500 zł/pln)
Sposób utraty członkostwa: śmierć członka stowarzyszenie, naganne zachowanie się w stosunku do innych osób, nie wywiązywanie się z działalności na rzecz stowarzyszenia.

§ 15

      Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

- przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia, 
- terminowe uiszczanie składek członkowskich,
- popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.


                                     

Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 16

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich oraz dotacji ,wpłat wsparcia , grantów, zbiórki funduszy art.42 ust.2( dotyczy środków finansowych)
Składki członkowie wpłacają z chwilą przystąpienia a kontynuacja przynależności do 31grudnia roku poprzedzającego rok składkowy.


§ 17

Środkami   finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami zebrania czynnych/aktualnych  członków.

                                                 Postanowienia końcowe

§ 18

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie przeprowadzonego zebrania członków oraz  podjętej decyzji grona założycielskiego  w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia na podstawie zebrania członków określa się przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.


Zarząd Automobilklubu Jurajskiego dziękując swoim aktywnym   
 mocno zaangażowanym członkom za zaufanie wobec dotychczasowej
 pracy i realizowanych wspólnych zamierzeń zgodnych ze statutem .
  Z wielką przyjemnością
 przyjmujemy  nowe zadania oparte na pracy społecznej na kolejne
 lata nowej kadencji w niezmienionym składzie co potwierdza
 zadowolenie wyborców . Zgodni w zamierzeniach jakie przed Naszym
 klubem zapraszamy w Nasze szeregi nowych członków ,którym na
 sercu leży rozwój motosportu i promocja Naszego Miasta regionu i
 automobilklubu jurajskiego.

Reklama

Realizacja: Shile Design Studio