Miło powitać kolejnych przedstawicieli Biznesu ,dla których działania Nasze automobilklubu Jurajskiego są podstawą obdarzenia zaufaniem . Cieszy tym bardziej taka postawa i stosunek do AKJ z racji ogromnego zaangażowania Firmy JOKER w reklamę co w motosporcie jest podstawą promocji .Raz jeszcze dziękujemy za zaufanie i owocną współpracę ,która przyniesie obopólną korzyść.

      logo joker
Data dodania:
Zarząd automobilklubu Jurajskiego w imieniu swoich klubowiczów pragnie podzielić się decyzją powołania do życia tegorocznej IV edycji super  sprintu .Jaki od 2017 organizuje automobilklub jurajski w Naszym mieście w niezmiennej lokalizacji III Alei NMP i ulic podjasnogórskiej strefy .Od samego początku lokalizacja i rodzaj zawodów przypadł do gustu zarówno zawodnikom jak i kibicom co cieszy organizatora jak i Władze Naszego Miasta oraz wszystkie Służby zaangażowane w przebieg imprezy. Minione edycje tak pięknie promowane przez Media nazywane często MONAKO w Częstochowie stanowią miłe podziękowanie dla Naszego klubu za wkład oraz zaangażowanie w powstanie każdej edycji. Tegoroczna edycja zapowiedziami utytułowanych Gości ,którzy postanowili zaszczycić swoja obecnością oraz zainteresowaniem już na ten moment zawodników rangi Mistrzostw zachęca do ciężkiej pracy organizacyjnej .Będziemy informować na bieżąco o postępach wykonanych prac logistycznych wokół imprezy ,której tegoroczna trasa zaskoczy zarówno kierowców jak i zebranych kibiców.
Data dodania:
Zarząd automobilklubu Jurajskiego w imieniu swoich klubowiczów pragnie podzielić się decyzją powołania do życia tegorocznej IV edycji super  sprintu .Jaki od 2017 organizuje automobilklub jurajski w Naszym mieście w niezmiennej lokalizacji III Alei NMP i ulic podjasnogórskiej strefy .Od samego początku lokalizacja i rodzaj zawodów przypadł do gustu zarówno zawodnikom jak i kibicom co cieszy organizatora jak i Władze Naszego Miasta oraz wszystkie Służby zaangażowane w przebieg imprezy. Minione edycje tak pięknie promowane przez Media nazywane często MONAKO w Częstochowie stanowią miłe podziękowanie dla Naszego klubu za wkład oraz zaangażowanie w powstanie każdej edycji. Tegoroczna edycja zapowiedziami utytułowanych Gości ,którzy postanowili zaszczycić swoja obecnością oraz zainteresowaniem już na ten moment zawodników rangi Mistrzostw zachęca do ciężkiej pracy organizacyjnej .Będziemy informować na bieżąco o postępach wykonanych prac logistycznych wokół imprezy ,której tegoroczna trasa zaskoczy zarówno kierowców jak i zebranych kibiców.
Data dodania:
 Miło nam poinformować ,iż po sobotnim walnym zebraniu członków Automobilklubu Jurajskiego dotychczasowy zarząd  w wyniku otrzymanego poparcia ze strony obecnych członków pozostał w niezmienionym składzie ;
Romuald Nowakowski -Piotr Witkowski -Konrad Borczuch . Deklarując   swoje zaangażowanie na kolejne lata kadencji obecny zarząd zapewnia kontynuację swoich działań w celu promocji klubu i jego rozwoju.
Dotychczasowe klubowiczów i zarządu realizowane cele podczas podsumowania prac jakie za Nami sprawiły każdemu z obecnych wiele satysfakcji i stanowią poparcie zamierzonych celów od zarania klubu. Zarząd otrzymując poparcie dziękuje za zaufanie klubowiczów  ,których wkład pracy pozwala wspólnymi siłami w formie prac społecznych i wolontariatu kontynuować cele statutowe.
Raz jeszcze od zarządu wielkie podziękowania za kontynuacje współpracy i miłe słowa podziękowania za zaufanie koleżanek i kolegów .
Data dodania:
Jurajski Super Sprint zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:•Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,
•Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
•Regulaminu ramowego Amatorskich Imprez Samochodowych 2021,•Regulaminu Ochrony S´rodowiska PZM,
•Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
•niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego
będą? publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS/Sędziego Głównego.
•Otwarcie listy zgłoszeń´01.08.2021 godz. 8.00•
Zamkniecie listy zgłoszeń´ 01.08.2021 9.30•
Odbiór administracyjny  01.08.2021 godz. 8.00-9.30•
Badanie kontrolne BK1  01.08.2021 godz. 8.15-9.45
Pierwsze posiedzenie ZSS  01.08.2021 godz. 9.50•
Publikacja listy startowej  01.08.2021 godz. 10.10•
Odprawa uczestników01.08.2021 godz. 10.15•
Zapoznanie  01.08.2021 godz. 8.30-10.00•
Start  01.08.2021 godz. 10.45•
Meta 01.08.2021 godz. 17.00•Opublikowanie końcowej klas. prowizorycznej  01.08.2021 godz. 17.30•
Rozdanie nagród01.08.2021 godz. 18.00.

Miejsce i termin imprezy Próba sportowa odbędziesię? w dniu 01.08.2021 na terenie Lotnisko Rudniki Kościelec, ul Jana Pawła II 101 42-240Rudniki50°53’10,8” N     019°12’08,9” E.

Załogę? stanowią? kierowca i pilot. Kierowca musi posiadać´ prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone17 lat. Cała załoga, wymieniona na liście startowej musi wziąć´ udział we wszystkich próbach .Kierowca nie może posiadać´ jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, z wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1. oraz 3.3.2.regulaminu ramowego AIS. Pilot nie może prowadzić´ samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie zdyskwalifikowana.

Do obowiązków załogi należy:•obecność´ 1 członka załogi na odprawie uczestników przy jednoczesnym zachowanie 1,5 metra odstępu od innych osób, •przejazd trasy imprezy zgodny z mapą próby• odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem, •okazanie dokumentu tożsamości kierowcy i pilota na prośbę? sędziego sportowego .Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą? karę do dyskwalifikacji włącznie.3.3. Procedura zgłoszeń´ Zgłoszenia do udziału w Jurajskim Super Sprint AKJ będą? przyjmowane:•w biurze zawodów podczas odbioru administracyjnego •Do zgłoszenia musi być´ dołączone potwierdzenie wpłaty na zawody, w kwocie określonej w regulaminie .•Najpóźniej do czasu zamknięcia listy zgłoszeń´ uczestnik musi następujace dokumenty dokumenty:-dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi -ważną? polisę? ubezpieczenia OC,-pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością? kierowcy ani pilota .Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność´ i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań´ za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę? na przetwarzanie danych osobowych przez Automobilklub Jurajski zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia, w szczególnych przypadkach takich jak nieetyczne zachowanie lub nieczytelne wypełnienie oryginału zgłoszenia. Uczestnik może zgłosić´ się? jako kierowca tylko w 1 samochodzie.3.4.Liczba załóg i klas Pojemność´ trasy: 30 samochodów
3.5. Pojazdy dopuszczone Do udziału w Jurajskim Super Sprincie AKJ dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, z sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi zamieszczone w Regulaminie AIS 2021
. Klasyfikacje i klasy
Podział na klasy:1Do 1150 cm3
2Powyżej1150 cm3 do 1400 cm3
3 Powyżej1400 cm3do 1600 cm3
4Powyżej1600 cm3 do 2000 cm3
5Powyżej2000 cm3
GOS´C´-Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego
Samochody posiadające silnik z doładowaniem zostaną? dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:•z zapłonem ZI x współczynnik1,7•
z zapłonem ZS x współczynnik1,5 (diesel)
•Wankla x współczynnik1,8
wysokość´ wpisowego wynosi 160 zł. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich. Zwrot wpisowego nastąpi w przypadku odwołania zawodów lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.
UBEZPIECZENIE-
Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać´ obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zalecane jest posiadanie polisy NNW dla kierowcy i pilota. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również˙ spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia

Badanie kontrolne odbędzie się w parku serwisowym na płycie Lotniska Rudniki w miejscu zaznaczonym na mapie obiektu, umieszczonej na tablicy ogłoszeń´. Spóźnienie na BK-1 powyżej30 minut powoduje dyskwalifikację załogi z imprezy. Po BK-1 samochody muszą być´ wstawione na stanowiska serwisowe. Przed rozpoczęciem badania kontrolnego należy przekazać´ sędziemu technicznemu „Kartę? Odbioru Administracyjnego i Badania Kontrolnego”.
OPONY Załoga może korzystać´ wyłącznie z opon z homologacją E -dopuszczonych do ruchu drogowego przez ustawę? Prawo o Ruchu Drogowym. Jakiekolwiek urządzenie do grzania opon założonych na felgę, jest zabronione .Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę? kara wyznaczona przez sędziego głównego zawodów.

zaleca się? stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”. Sędziowie  trasy w punktach obserwacyjnych będą? mieli kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.
Otwarcie listy zgłoszeń´ 01.08.2021 godz. 8.00•
Zamkniecie listy zgłoszeń´01.08.2021 godz. 9.30•
Odbiór administracyjny  01.08.2021 godz. 8.00-9.30
•Badanie kontrolne BK1  01.08.2021 godz. 8.15-9.45•
Pierwsze posiedzenie ZSS  01.08.2021 godz. 9.50
•Publikacja listy startowej  01.08.2021 godz. 10.10•
Odprawa uczestników 01.08.2021 godz. 10.15•
Zapoznanie  01.08.2021 godz. 8.30-10.00
•Start  01.08.2021 godz. 10.45•Meta 01.08.2021 godz. 17.00•
Opublikowanie nieoficjalnych wyników 17 30
wręczenie nagród  godz. 18 00
 

                      Zapraszamy


Data dodania:
Koleżanki i koledzy z Jurajskiego miło Nam podzielić się ciekawą wiadomością ,a mianowicie  dziś otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie  na tegoroczne Targi Motoryzacyjne pod egida ŻYCIA CZĘSTOCHOWY wzorem lat ubiegłych do stworzenia stoiska reprezentującego motosport Naszego regionu obok setki wystawców związanych z działem motoryzacji .Pamiętamy wszyscy o milej atmosferze i takim samym odbiorze Naszego stoiska na dotychczasowych targach. Zatem nie będzie  trzeba zbyt długo namawiać do wzięcia udziału a ograniczona liczba stanowisk zmusza do szybkiej deklaracji uczestnictwa naszych zawodników  i potwierdzenia telefonicznie do Prezesa Naszego klubu do końca tego tygodnia .
Data dodania:
 Jak pokazuje wielokrotnie życie ,dobra muza i dobry tekst zawsze się obroni będąc zwłaszcza ponadczasowym lekiem na smutki na chwile zwątpienia. Słuchając utworu jaki nagrany w 2019 przez RobGitarnika & Przyjaciół z Automobilklubu Jurajskiego na lotnisku Rudniki ,łatwo możemy się o słuszności tej tezy przekonać zwłaszcza dziś w dobie pandemii i globalnego kryzysu w wielu  aspektach życia .Zapraszając do wysłuchania utworu liczymy na poprawę humoru i powiew nadziei na lepsze jutro .

 https://www.youtube.com/watch?v=KVLLQQePVsU&ab_channel=RobGitarnik
Data dodania:
Reklama

Realizacja: Shile Design Studio