Przepisy dotyczące rowerzystów
Chcemy przypomnieć przepisy obowiązujące rowerzystów. Ścieżki rowerowe to najbezpieczniejsze miejsca. Jednak nie wszędzie je znajdziemy. Pamiętajmy, aby zawsze poruszać się bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Na bezpieczeństwo na pewno wpłynie uruchomienie własnej wyobraźni oraz zakładanie kasku i używanie elementów odblaskowych. Przypomnijmy więc podstawowe przepisy dotyczące przede wszystkim rowerzystów.

Kto może kierować rowerem?
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, zwanej dalej ustawą: osoba, która ukończyła 10 lat i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami może uzyskać kartę rowerową. Wydaje ją (na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy) nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. Natomiast sprawdzić kwalifikacje osoby ubiegającej się o kartę rowerową może (art. 109 ust. 4):

nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
egzaminator.

Osoba, która ukończyła 18 lat nie potrzebuje uprawnień do kierowania rowerem (wynika to z art. 96 ust. 1).
Osoba kierująca rowerem w wieku do 10 lat pod opieką osoby dorosłej jest traktowana jako pieszy, co wynika z art. 2 pkt 18) ustawy.

Gdzie można jeździć na rowerze?
Ustawa „Prawo o ruchu drogowym" reguluje również zasady poruszania się rowerem po drogach:
art. 33 ust. 1: Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
ust. 1a: Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnienie możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
ust. 3a: Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
ust. 5 Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
ust. 6 Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
ust. 7 Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1 – 3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Jak można przewozić dziecko na rowerze?
Przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat (art. 96 ust. 3). Warunki jakie muszą być do tego spełnione zostały zapisane w art. 33 ust. 2: dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Ponadto, zgodnie z art. 63 ust. 3 pkt. 4, dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Czego zabrania się rowerzyście?
Zgodnie z art. 33 ust. 3 kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
czepiania się pojazdów.

Obowiązkowe wyposażenie roweru zostało wymienione w § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. Pamiętajmy jednak, iż zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa ułatwia dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zmiany jakie wchodzą w życie  to między innymi zmiana definicji drogi dla rowerów oraz roweru. Zostały dodane definicje pasa ruchu dla rowerów, śluzy rowerowej oraz wózka rowerowego.
Istotną zmianą jest umożliwienie kierującemu rowerem poruszania się środkiem pasa ruchu na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, jeżeli ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Oczywiście wówczas, gdy na drodze nie ma drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.
W zapisach art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym (obowiązki związane z wyprzedzaniem) zostało dopuszczone wyprzedzanie przez kierującego rowerem innych niż rower powoli jadących pojazdów z ich prawej strony.
W śluzie rowerowej kierujący rowerami mogą zatrzymywać się obok siebie. Obowiązani są opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.
Kierujący rowerem lub motorowerem mogą wyjątkowo poruszać się obok siebie, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Ważną zmianą jest również dopuszczenie przewożenia dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.
Powyżej zostały wymienione tylko niektóre zmiany wchodzące w życie. Zachęcamy do zapoznania się z całością Ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
Data dodania:
Reklama

Realizacja: Shile Design Studio